Rekrutacja

Kto może być uczestnikiem projektu:
Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorstwa z sektora MMSP w tym ich kadra zarządzająca, z siedzibą zgodnie z dokumentem rejestrowym na terenie województwa dolnośląskiego działające w branży medycznej określonej kodem 86.2 Praktyka lekarska (2 obejmującej podstawowa opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę zdrowotną świadczoną zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach czy też wsiach na terenie województwa dolnośląskiego), nie posiadające opracowanej strategii czy też planu rozwoju, ani też żadnego dokumentu o określonym horyzoncie czasowym, podpisanego prze kierownictwo przedsiębiorcy, określającego cele i mierniki celów, które maja być osiągnięte.

Sposób rekrutacji:
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, z zachowaniem równości szans do wyczerpania limitu dostępności środków finansowych projektu.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawarte są w „Regulaminie uczestnictwa w projekcie”.
Warunkiem wzięcia udziału w Projekcie, będzie wypełnienie oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów oraz pozytywna ich weryfikacja w procesie rekrutacji.

Regulamin uczestnictwa w projekcie Umowa uczestnictwa w projekcie
Dokumenty rekrutacyjne można składać:
  1. osobiście do Biura Projektu pod adresem: Pracodawcy Zdrowia, ul. Fabryczna 10 budynek D2 we Wrocławiu (teren Wrocławskiego Parku Przemysłowego)
  2. drogą pocztową na adres: Pracodawcy Zdrowia, ul. Fabryczna 10 budynek D2, 53-609 Wrocław (w przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu odpowiednio do biura projektu, a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).
  3. drogą e-mailową na adres: s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl
  4. faksem na numer: 71 349 80 63