O projekcie

Projekt „Analiza potrzeb i dostępności usług rozwojowych kluczem do realizacji planów rozwojowych dla wzrostu konkurencyjności branży medycznej w województwie dolnośląskim”.

Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców - Pracodawcy Zdrowia, w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Konsultingowym AGM, w ramach umowy WND-POWR.02.02.00-00-0122/16

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

W projekcie przewidziano pomoc de minimis w zakresie dofinansowania przeprowadzenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw. Wysokość pomocy przyznawanej przedsiębiorcy stanowić będzie 90% wartości usługi doradczej.
Od uczestników projektu, na podstawie zapisów regulaminu, pobierana będzie jako wymagana, opłata stanowiąca nie mniej niż 10% kosztów usługi doradczej.

Okres realizacji projektu: od: 2017-04-01 do: 2019-03-31
Wartość projektu: 1 341 318,00 PLN

Wskaźniki do osiągnięcia w projekcie:
  1. Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 100
  2. Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 1
  3. Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 2
  4. Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMSP przez partnerów społecznych – 100
  5. Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem przez partnerów społecznych w zakresie opracowania analizy potrzeb rozwojowych – 100
  6. Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
  7. Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
  8. Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych - 1

Cel główny projektu:
Uzyskanie przez 100 przedsiębiorstw z sektora MMSP z branży medycznej z województwa dolnośląskiego, wsparcia realizowanego przez Związek Pracodawców – Pracodawcy Zdrowia wraz z partnerem Przedsiębiorstwem Konsultingowym AGM, w okresie od kwietnia 2017 do marca 2019 roku, służącego dostarczenia wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach rozwojowych wraz z pozyskaniem opracowań w postaci indywidulanych Planów Rozwojowych i doradztwem w zakresie ich wdrożenia w celu wzrostu ich konkurencyjności, przy jednoczesnym zagregowaniu wiedzy o dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionie dla branży medycznej.

Oferowane w ramach projektu wsparcie poprzez zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb podmiotów branży medycznej wyeliminuje obawy przed zmianami na rynku usług medycznych. Planowanie strategiczne przy uprzednim profesjonalnym przeanalizowaniu potrzeb pozwoli na rozwój poprzez właściwy dobór rynku odbiorców, kierunków rozwoju kadry zarządzającej i pracowników, realizacji inwestycji, w tym również w nowoczesne technologie, stabilizując pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw.

Cel projektu jest spójny z celem szczegółowym PO WER działania 2.2 poprzez udzielenie MMŚP wsparcia partnera społecznego przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionie.

Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorstwa z sektora MMSP w tym ich kadra zarządzająca, z siedzibą zgodnie z dokumentem rejestrowym na terenie województwa dolnośląskiego działające w branży medycznej określonej kodem 86.2 Praktyka lekarska (2 obejmującej podstawowa opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę zdrowotną świadczoną zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach czy też wsiach na terenie województwa dolnośląskiego), nie posiadające opracowanej strategii czy też planu rozwoju, ani też żadnego dokumentu o określonym horyzoncie czasowym, podpisanego prze kierownictwo przedsiębiorcy, określającego cele i mierniki celów, które maja być osiągnięte.