Etapy w projekcie

W ramach projektu przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług doradczych w zakresie doradztwa przy prowadzeniu działalności gospodarczej, dofinansowanych jest w 90% ze środków Unii Europejskiej. Od uczestników projektu, na podstawie zapisu regulaminu, pobierana będzie jako wymagana, opłata stanowiąca mniej niż 10% kosztów usługi doradczej.

Etap I

Wsparcie przedsiębiorców - analizy potrzeb rozwojowych, przygotowanie i monitoring wdrażania planów rozwojowych


Obejmuje realizację następujących działań:
  • opracowanie analizy potrzeb rozwojowych indywidualnie dla przedsiębiorstwa, które zostało zakwalifikowane do projektu (w tym przygotowanie propozycji planu rozwojowego indywidulanie dla przedsiębiorstwa określającego zakres działań niezbędnych do zaspokojenia wcześniej zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych)
  • wskazanie działań pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionie w celu realizacji określonych planów rozwojowych (PI 8.v RPO)
  • monitorowanie wraz z doradztwem wdrażania opracowanych planów rozwojowych MMSP;
  • działanie realizowane w okresie trwania projektu.

Czas realizacji poszczególnych działań (opracowanie analizy, przygotowanie planu rozwoju, monitorowanie i doradztwo we wdrożeniu założeń planu rozmowy), będzie wynosiło różną ilość godzin, w zależności od wielkości przedsiębiorcy i ilości analizowanych obszarów.

Etap II

Analiza dostępności usług rozwojowych i ich agregacja oraz ewentualne działania interwencyjne.


Obejmuje realizację następujących działań:
Przy wykorzystaniu pozyskanych podczas realizacji Zadania 1 analiz potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw przygotowana zostanie Informacja o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie. Opracowanie dokumentu będzie miało miejsce dwukrotnie w okresie trwania projektu. Po upływie połowy czasu jego trwania i na zakończenie projektu.

Przy wykorzystaniu prowadzonego podczas realizacji Zadania 1 rozeznania dostępności usług rozwojowych przyczyniających się do realizacji założeń przygotowanych planów rozwojowych przygotowana zostanie Ogólna analiza dostępności usług w RUR / poza RUR. Analiza dostępności usług rozwojowych dotyczyć będzie zarówno usług dofinansowywanych ze środków pomocowych jak i usług oferowanych komercyjnie. Opracowanie dokumentu będzie miało miejsce dwukrotnie w okresie trwania projektu. Po upływie połowy czasu jego trwania i na zakończenie projektu.

Ewentualne działania naprawcze w przypadku stwierdzonych luk w dostępności usług rozwojowych będą realizowane ze środków własnych Wnioskodawcy.

Etap III

Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach rozwojowych.


Obejmuje realizację następujących działań:
Organizacja 2 seminariów uzupełnionych o warsztaty w celu upowszechniania wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach/barierach rozwojowych i podejmowanych działaniach koniecznych do ich zaspokojenia.