Projekt „Analiza potrzeb i dostępności usług rozwojowych kluczem do realizacji planów rozwojowych dla wzrostu konkurencyjności branży medycznej w województwie dolnośląskim”.

Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców - Pracodawcy Zdrowia, w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Konsultingowym AGM, w ramach umowy WND-POWR.02.02.00-00-0122/16

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

W projekcie przewidziano pomoc de minimis w zakresie dofinansowania przeprowadzenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw. Wysokość pomocy przyznawanej przedsiębiorcy stanowić będzie 90% wartości usługi doradczej. Od uczestników projektu, na podstawie zapisów regulaminu, pobierana będzie jako wymagana, opłata stanowiąca nie mniej niż 10% kosztów usługi doradczej.

Okres realizacji projektu: od: 2017-04-01 do: 2019-03-31 Wartość projektu: 1 341 318,00 PLN

O projekcie Rekrutacja